Canna Mix

CNN220 Mix

Canna Mango

CNN221 Mango

Canna Rose

CNN222 Rose

Canna Yellow

CNN223 Yellow

Canna Lemon

CNN224 Lemon

Canna Scarlet

CNN232 Scarlet

Canna Broze Scarlet

CNN225 Bronze Scarlet

Canna Bronze Orange

CNN229 Bronze Orange

Canna Gloden Flame

CNN230 Gloden Flame

Canna Bronze Peach

CNN231 Bronze Peach

Canna Orange Shade

CNN277 Orange Shade