ข้อตกลงและเงื่อนไข

     ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ คำสั่ง ระเบียบการดำเนินงาน นโยบายและคำแนะนำทั้งหลายเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆในสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นซึ่งออกใช้บังคับโดยทางเรา และถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับข้อผูกพันตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเมื่อมีการเผยแพร่บนแพลตฟอร์มแล้ว โดยข้อตกลงและเงื่อนไขการชำระเงินนี้จะมีผลบังคับใช้ต่อคำสั่งซื้อสินค้าและการชำระเงินที่กระทำโดยท่านและผู้ขายเท่านั้น

  1. ท่านตกลงที่จะชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่สามารถใช้ชำระหนี้ตามกฎหมายได้
  2. ท่านยินยอมที่จะไม่ยกเลิกการชำระเงินในภายหลังเว้นเสียแต่ว่า การสั่งซื้อสินค้าระหว่างท่านและผู้ขายไม่เป็นไปตามข้อตกลง ไม่ได้รับการส่งมอบสินค้า หรือสินค้าที่ท่านได้รับมีลักษณะแตกต่างจากรายละเอียดทีท่านได้รับจากผู้ขายอย่างมีนัยยะสำคัญตามแต่วิจารณญาณของผู้ขาย
  3. ท่านรับทราบถึงระเบียบการขอคืนเงินที่ชำระสำเร็จจะกระทำได้ต่อเมื่อผู้ขายยินยอมและเป็นผู้แจ้งความประสงค์ที่จะทำการคืนเงินเท่านั้น
  4. ท่านรับทราบถึงการคืนเงินทั้งหลายให้ทำผ่านกลไลการชำระเงินเดิมและให้แก่บุคคลที่ทำการชำระเงินนั้น
  5. ท่านรับทราบถึงการไม่รับประกันเงินคืนจะเข้าสู่บัญชีของท่านอย่างตรงต่อเวลา การดำเนินการชำอาจจะใช้เวลาและขึ้นกับแต่ละธนาคาร และ/หรือผู้ให้บริการการชำระเงินที่ดำเนินการคืนเงินนั้น
นโยบายเกี่ยวกับสินค้า

การยกเลิกสินค้า

ท่านสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ก็ต่อเมื่อคำสั่งซื้อยังอยู่ในสถานะกำลังดำเนินการ ทางเราจะตอบรับคำขอยกเลิกที่ดำเนินการผ่านการโทรติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของเราเท่านั้น (เบอร์ 053-142-565) และจะไม่รับทราบ หรือตอบรับคำขอยกเลิกที่ดำเนินการด้วยวิธีการอื่นใด เช่น ผ่านทางอีเมล หรือ Chat Live
ในกรณีที่สินค้าที่เกี่ยวข้องได้รับการบรรจุ หรือจัดส่งแล้ว ท่านจะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ แต่หลังจากได้รับสินค้าแล้ว ท่านยังสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ตามนโยบายการคืนสินค้า
ในกรณีที่ท่านสั่งซื้อสินค้า แล้วท่านไม่ชำระเงิน หรือแจ้งชำระเงินก่อน 24 ชั่วโมง นับจากที่สั่งซื้อสินค้า ใบสั่งซื้อของท่านจะถูกยกเลิกอัตโนมัติการคืนสินค้า

ลูกค้าสามารถคืนสินค้าให้กับเราได้ในสภาพเดิม (สินค้าต้องยังไม่ถูกแกะ,ฉีก และไม่ได้เปิดใช้) ภายใน 7 วัน หลังจากที่ท่านได้รับสินค้า เรายินดีที่จะให้ท่านแลกเปลี่ยนหรือคืนเงิน
กรุณาส่งสินค้าที่เกิดปัญหาของท่านกลับมาทางไปรษณีย์ EMS สินค้าที่ถูกส่งคืน ต้องส่งกลับ ภายใน 7 วัน หลังจากที่ท่านได้รับสินค้าที่สั่งซื้อ
ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการจัดส่งสินค้า ยกเว้นกรณีที่การคืนเป็นผลมาจากข้อผิดพลาดของทางเราเอง เช่น ของที่ส่งให้ไม่ตรงตามใบรายการสั่งซื้อ หากเกิดข้อผิดพลาดเหล่านั้นทางเรา ยินดีที่จะจัดส่งสินค้าที่ถูกต้องไปให้ท่านใหม่โดย บริษัทฯเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
สินค้าที่คืนจะต้องอยู่ในสภาพเดียวกับตอนที่ท่านได้รับจากเรา ดังนั้นโปรดแพ็คสินค้าเหล่านั้นส่งกลับมาอย่างระมัดระวัง เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าเหล่านั้นจะถูกส่งกลับมาถึงในสภาพปกติ ไม่ชำรุดเสียหาย
เมื่อท่านต้องการเปลี่ยน หรือคืนสินค้า กรุณาติดต่อทางอีเมล์ sales@aga-agro.com , ช่อง Chat Live หรือหน้าติดต่อเรา แล้วแจ้งเลขที่ใบสั่งซื้อ เมื่อเราได้รับคำร้องของท่านแล้ว เราจะติดต่อกลับหาท่านเพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
 


การคืนเงิน

ทางบริษัทจะทำการคืนเงินเต็มจำนวนของรายการสั่งซื้อให้แก่ลูกค้า ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถหาสินค้ามาเปลี่ยน หรือทดแทนสินค้าเดิมที่ท่านได้สั่งซื้อไปได้
ในกรณีการคืนเงิน ท่านจะต้องส่งเอกสารและหลักฐานทางบัญชี เพื่อให้บริษัทดำเนินการเรื่องการจ่ายเงินคืนเข้าในบัญชีธนาคารของท่าน โดยจะมีระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 30-45 วันทำการ และทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบ เมื่อได้มีการจ่ายเงินคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

*** หมายเหตุ เอกสารหลักฐานในการขอคืนเงิน คือ สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาหน้าบัญชีธนาคารของลูกค้า พร้อมทั้งเซนต์สำเนาถถูกต้อง (ชื่อในบัญชีธนาคารกับชื่อผู้ที่สั่งซื้อ จะต้องตรงกัน) ***สินค้าที่เราไม่รับการแลกเปลี่ยน หรือคืนเงินในกรณีต่อไปนี้

สินค้าที่ไม่ได้ซื้อจากเรา
ผลิตภัณฑ์ที่ได้ทำการแกะ ฉีก เปิด หรือใช้แล้ว
สินค้าที่มีความเสียหาย หรือความเสียหายอันเนื่องมาจากการแพ็คสินค้าส่งคืน ของลูกค้าเอง
ลูกค้าไม่ได้ส่งสินค้ากลับคืนมาให้เราภายใน 14 วัน หลังจากวันที่ได้รับสินค้า
สินค้าที่เป็นของแถม หรือสินค้าร่วมรายการพิเศษแบบมีเงื่อนไข


This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy