Celosia Plumosa Kimono Mix

CEL500 Mix

Celosia Plumosa Kimono Orange

CEL502 Orange

Celosia Plumosa Kimono Red

CEL503 Red

Celosia Plumosa Kimono Cherry Red

CEL501 Cherry Red

Celosia Plumosa Kimono Rose

CEL504 Rose

Celosia Plumosa Kimono Salmon Pink

CEL505 Salmon Pink

Celosia Plumosa Kimono Scalet

CEL506 Scarlet

Celosia Plumosa Kimono Yellow

CEL507 Yellow

Celosia Plumosa Kimono Cream

CEL508 Cream